ГоловнаРеєстраціяВхід Освіта Запорізького краю 2016 Вівторок, 21.03.2023, 08:31
  Виставкова зала Вітаю Вас Гість | RSS

 
 
Головна » Статті » ВИСТАВКОВА ЗАЛА » м.Бердянськ

ПЕДАГОГІЧНИЙ МАЛЮНОК ЗАСОБАМИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ
ПЕДАГОГІЧНИЙ МАЛЮНОК ЗАСОБАМИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) на сучасному етапі є потужним засобом розвитку інтелекту людини, коректне науково і педагогічно виважене застосування яких в навчальному процесі має істотні переваги перед використанням інших засобів навчання. Комп’ютерні технології розвиваються дуже стрімко, кількість різноманітних педагогічних програмних засобів, інтерактивних оболонок, електронних посібників та віртуальних середовищ з року в рік зростає. За сучасних умов представлення навчальної інформації першочергової значущості в цьому напрямку набувають так звані візуальні види – передавачі більш як 90% наочної інформації про навколишній світ. Серед різноманіття інформаційних технологій комп’ютерна графіка справляє на людину чи не найефективнішу дію, бо завдяки своїй наочності плідно розвиває її емоційно-чуттєву сферу, інтенсифікує візуальний і сенсорний досвід, формує загальну та естетичну культуру. Нині перед сучасною педагогічною наукою гостро стоять питання про необхідність докорінних реформ у сфері освіти, які спрямовані на всебічну підготовку підростаючого покоління, його цілісний і гармонійний розвиток та особисте зростання. В цих умовах провідна роль в орієнтації молоді на життєдіяльність в інформаційному суспільстві повинна належати відповідно обізнаним учителям. Тож, серед пріоритетних напрямів розвитку освіти вагоме місце посідає дослідження широкого кола питань комп’ютерної підготовки майбутніх учителів, які мають бути здатними не тільки на професійне викладання всіх шкільних дисциплін, а й на представлення навчального матеріалу на високому художньо-естетичному, наочному рівні. Ілюстрування учбового процесу власними малюнками є специфічним видом професійної діяльності вчителя. Графічну діяльність вчителя, пов’язану з ілюструванням навчального матеріалу і доповненням усного пояснення під час уроку, називають педагогічним малюванням [1, с. 12]. Малюнок учителя є своєрідним «інструментом» педагогічної дії, яка повністю відповідає інтересам підвищення якості навчального процесу загалом, оскільки роз’яснює учням незрозуміле, закріплює у їхній пам’яті набуте, приваблює їх майстерністю зображення, спричиняє симпатії школярів і до викладача, і до предмета. Педагогічні малюнки виконують наступні функції: ілюстрування окремих положень усного пояснення вчителя під час уроку; демонстрація методичної послідовності роботи; показ однієї із стадій виконання роботи; пояснення особливостей побудови зображуваних об’єктів; показ принципів композиційного складу; демонстрація технічних прийомів роботи, показ технічних можливостей і особливостей різноманітних матеріалів; наочний аналіз правильності виконання навчальних завдань тощо. У професійній діяльності вчителя часто використовується традиційний вид графічної діяльності, як малюнок крейдою на класній дошці. Нині в навчальні заклади прийшли сучасні технічні засоби наочного навчання, що значно доповнюють методичний арсенал учителя, збагачують учбовий процес, удосконалюють наочність як специфічний, дієвий і незамінний засіб навчання всіх шкільних дисциплін. Так, використання проекційних апаратів, мультимедійних дошок, призначених для демонстрації на великому екрані ілюстрацій, малюнків, схем або формул, графіків чи діаграм, підготовлених учителем, викликає більше пожвавлення навчальної діяльності, дає можливість частіше і ширше використати педагогічну майстерність для поліпшення результатів навчання. Разом з тим з впровадженням проекційної апаратури для показу навчального матеріалу зростає відповідальність учителя при демонстрації зображення великого розміру, встановлюються більш високі вимоги до графічно-комп’ютерної підготовки педагога. Методика впровадження засобів ІКТ у всі ланки освіти, принципи та методи навчання з використанням комп’ютера висвітлені в роботах В. Бикова, Р. Вільямса, А. Гуржія, А. Єршова, М. Жалдака, В. Лапінського, В. Монахова, Н. Морзе, О. Пєхоти, І. Підласого, О. Співаковського, М. Шкіля та інших. Комп’ютерна графіка як засіб навчання з ІКТ-підтримкою розглядається в роботах Е. Єрофєєва, Ю. Дорошенко, Г. Клочкової, М. Лапчика, Н. Орлової, М. Рагуліна, Ю. Тарасова, В. Якуніна та інших. Наразі відчувається необхідність постійного вдосконалення інформатичної підготовки майбутніх учителів, які у сучасних умовах інформатизації освіти для забезпечення якості навчання повинні бути готовими до використання графічних засобів у своїй професійній діяльності; потреба в спеціалізованих методиках навчання їх комп’ютерної графіки, в уточненні засобів та деталізації методичних прийомів. Якість загальної підготовки майбутніх учителів значно зросте за умов: забезпечення взаємодії науково-педагогічного та художнього підходів до професійно-орієнтованого навчання студентів; формування художньо-графічного мислення майбутніх фахівців із метою збагачення власного естетичного досвіду; використання сучасних засобів ІКТ з їх багатими зображувальними можливостями, особливо, комп’ютерно-графічних, опанування алгоритмами графічної діяльності. Процес роботи з комп’ютерною графікою ґрунтується на засобах введення графічних даних, які в подальшому будуть використовуватися та оброблятися інструментарієм різних графічних середовищ. Базові графічні компетентності слід формувати у майбутніх учителів під час засвоєння ними базового курсу інформаційних технологій [2]. Основною метою навчання ми вбачали закріплення у студентів стійких навичок роботи в середовищі офісних додатків при розв’язуванні типових задач майбутньої професійної діяльності, а саме: створення електронних зразків педагогічних малюнків в підтримку організації навчання і виховання школярів та представлення їх у різних графічних форматах. Серед головних завдань дисципліни «Інформаційні технології навчання» є поглиблене оволодіння графічними засобами додатків ОС Windows і пакету MS Office, зокрема, растровим редактором MS Paint, вбудованим векторним редактором текстового процесора MS Word, видавничою системою MS Publisher, програмою для створення презентацій MS PowerPoint. Засвоєння теоретичних понять відбувається під час мультимедійних лекцій, де паралельно з роз’ясненням основних видів, засобів і методів комп’ютерної графіки демонструються зразки педагогічних малюнків з різних освітніх галузей. Практична підготовка майбутніх учителів здійснюється в процесі створення електронної освітньої документації: прикладів наочності, роздавальних матеріалів, мультимедійних презентацій різних типів, навчальних публікацій тощо. Передбачено виконання завдань двох видів: за наведеним алгоритмом (детальним описом, обов’язковим до слідування) та за пропонованим зразком (для довільного вибору траєкторії реалізації педагогічного зображення). Авторська методика навчання основ комп’ютерної графіки передбачає набуття майбутніми вчителями досвіду з алгоритмізації створення графічних композицій, тобто використання визначеної послідовності дій при роботі з електронними педагогічними малюнками. Комп’ютерна графіка допомагає поєднати загальне сприйняття зображення зі змістовою деталізацією окремих його фрагментів, і, отже, розширенням свідомості, що дозволяє вчителю висловити те, що неможливо передати учням на логічно-словесному рівні або за умов використання дошки та крейди. Сформовані вміння сприятимуть розвитку просторової уяви, образного сприймання навколишньої інформації, що неодмінно є основою творчої діяльності кожного вчителя. Створення зображення в будь-якому комп’ютерному графічному середовищі нагадує процес малювання на папері чи дошці. Малювання на комп’ютері має як ряд переваг, що полегшують створення рисунку, так і ряд недоліків, що ускладнюють реалізацію поставлених завдань. Багатьох труднощів можна уникнути, дотримуючись простого алгоритму. Під алгоритмом побудови графічного зображення ми будемо розуміти послідовність елементарних дій, які необхідно виконати на етапі підготовки до малювання й безпосередньо в процесі створення зображення. Графічна алгоритмізація є системним поєднанням аналізу і синтезу зображення. Причому, спочатку відбувається структурно-якісний аналіз його елементів, а потім – узгоджено-послідовний одинично-груповий синтез композиції. Структурно-якісний аналіз зображення передбачає спочатку виявлення його ієрархічної структури і елементного та/чи елементно-групового складу (виділення простих і складених графічних примітивів). А потім – якісний аналіз зображення, що полягає у виявленні геометричних властивостей (симетрія, подібність, дотик, паралельність, ортогональність, взаємне розташування тощо) елементів зображення та його окремих фрагментів. Результатом навчання основ комп’ютерної графіки є розвиток логічного, алгоритмічного, аналітичного та конструктивного мислення студентів з одночасним опануванням основ сучасних комп’ютерних графічно-інформаційних технологій та задіяних у них засобів і методів шляхом практичного навчання параметризації, графічної алгоритмізації та моделювання графічних об’єктів. Пропоновані види і засоби комп’ютерної графіки для використання при педагогічному малюванні та авторська методика практичного наповнення технологій роботи з ними може слугувати основою проектування новітніх курсів інформатичного спрямування для навчальних планів різних спеціальностей педагогічних факультетів ВНЗ, а також орієнтиром інваріантів навчальної діяльності для всієї освітньої неперервної вертикалі, особливо гуманітарного профілю. Література: 1. Ростовцев Н. Н. Учебный рисунок / Н. Н. Ростовцев. – М.: Просвещение, 1976. – 222 с. 2. Шиман О.І. Використання сучасних інформаційних технологій. Навчально-методичний посібник [2-ге вид., допов. і переробл.] / О. І. Шиман. – Запоріжжя, «Просвіта», 2012. – 240 с.


Джерело: http://annafilcakova.blogspot.com/
Категорія: м.Бердянськ | Додав: (04.02.2016) | Автор: Анна E
Переглядів: 1002 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 4.0/56
Всього коментарів: 1
1 Kira Telyatnik  
А що є предметом виставки, ідеєю та змістом досвіду? Що саме виставляється на розгляд?

Ім`я *:
Email *:
Код *:
 
 

Вхід на сайт

Пошук

Архів записів


Друзі сайту
 • uCoz Community
 • uCoz Manual
 • ІнтерБрама
 • Кафедра менеджменту
 • Портал інклюзивної освіти
 • Інновації та інноватика

 • Статистика

  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0

   

  Copyright MyCorp © 2023
  Безкоштовний хостинг uCoz