ГоловнаРеєстраціяВхід Освіта Запорізького краю 2016 Вівторок, 05.03.2024, 18:25
  Виставкова зала Вітаю Вас Гість | RSS

 
 
Головна » Статті » ВИСТАВКОВА ЗАЛА » Новомиколаївський район

Використання інформаційно комунікаційних технологій в початковій школі як складової особистісно орієнтованого навчання
Використання інформаційно комунікаційних технологій в початковій школі як складової особистісно орієнтованого навчання Обгрунтування актуальності досвіду На сучасному етапі розвитку освіти України пріоритетом є впровадження сучасних інформаційно- комунікаційних технологій (ІКТ), що забезпечують подальше удосконалення навчально – виховного процесу, доступність та ефективність освіти. Підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві. [1] Рівень інтелектуалізації суспільства визначається ефективністю використання перспективних технологій . В наш час каталізатором науково – технічного й суспільного прогресу є інформаційні і комунікаційні технології. Використання ІКТ в освіті дозволяє здійснювати збір, зберігання, обробку, вивід, і тиражування всіх видів інформації. [2] Головним рушієм прогресу є індивідуальний розвиток особистості. Саме цьому сприяє особистісно орієнтований підхід у навчанні. Під особистісно орієнтованим навчанням спеціалісти – дидактик А.Фурман, І. Якіманська розуміють органічне сполучення навчання та учіння як індивідуально значущу діяльність окремого суб’єкта, в якій реалізується досвід його життєдіяльності. [4] У контексті особистісно орієнтованої моделі застосування ІКТ виступає як ефективний засіб розвитку творчих здібностей учнів, сприяє формуванню мотивації до споживання контенту, що циркулює у ньому, як інструмент обробки й аналізу навчальних досягнень, організації самостійної навчально – дослідницької діяльності учнів. Практична реалізація особистісно орієнтованого підходу з допомогою засобів ІКТ в процесі навчання потребує предметно – орієнтованих засобів. ІКТ – це не тільки і не стільки об’єкт для вивчення в школі, ІКТ – це інструмент для створення навчального середовища в класі. Однак ІКТ – це ще і шанс створити вдома для школяра багате навчальне середовище. [3] Кількість і якість комп’ютерної техніки в школах зростає. Вчителі широко використовують електронний контент та техніку для реалізації освітніх, виховних і розвивальних цілей уроку. Сучасні інформаційні технології, під якими сьогодні розуміють: персональні комп’ютери, мультимедійне програмне та апаратне забезпечення, мережі кабельного телебачення, телефонні лінії та Інтернет, утворюють нове соціальне середовище, що має великий вплив на всі сфери людської діяльності. [5] Актуальність представленого досвіду полягає в адаптації ІКТ до індивідуальних можливостей учнів, необхідності розробки шляхів ефективного і раціонального використання накопиченого контенту електронних педагогічних ресурсів у рамках обмеженого навчального часу. Практичне значення досвіду: створення електронного контенту для уроків в початковій школі. ІКТ є одним з основних засобів для реалізації завдань з індивідуалізації навчання, забезпечення співробітництва учня і вчителя. У процесі використання комп’ютера значно збільшується частина самостійної роботи учнів, розширюються можливості вчителя надавати індивідуальну допомогу учням, що мають певні труднощі в засвоєнні знань і, як наслідок, підвищується ефективність процесу навчання. Наукові і практичні дослідження на яких ґрунтується робота, використані наукові концепції і теорії – Методологічно основою досвіду є роботи в галузі педагогіки та психології (Бабанский Ю.К.); дослідження гуманізації і особистісно – орієнтованого навчання (І.С. Якіманська); теорії і методики використання інформаційних і комунікаційних технологій у навчальному процесі (М.І. Жалдак); психолого педагогічні та організаційні засади використання ІКТ (Б. Хантер). Про масштаб та комплексність проблеми використання ІКТ у навчальному процесі йдеться в дисертації М.І. Жалдака. Широке впровадження нових інформаційних технологій в навчальний процес породжує ряд проблем, які стосуються змісту, методів, організаційних форм і засобів навчання, гуманітаризації навчального процесу, інтеграції навчальних предметів і фундаменталізації знань, підготовки і удосконалення кваліфікації педагогічних кадрів, створення системи неперервної освіти, яка забезпечувала б володіння ними основами сучасної інформаційної культури.[6] У 1997 році Інститут UNESCO з інформаційних технологій в освіті спільно з Міжнародною федерацією з обробки інформації та Інститутом нових технологій в освіті розробили рекомендації з вивчення інформатики в початковій школі. Серед центральних положень рекомендацій ведення поняття «нова писемність». Традиційне поняття писемності зводилося до набору базових умінь, які в англійській педагогічній літературі отримали назву трьох R (читання, письмо, лічба). Нові вимоги від суспільства передбачають нову писемність. • read- читання – знаходження інформації шляхом пошуку в різних джерелах, спостереження, збирання, реєстрація тощо; • write - писати –уміння спілкуватися в гіпермедіа середовищі, використовувати всі види інформації; • arithmetic – рахувати- уміння проектувати об’єкти і дії. Нова писемність уникає запам’ятовування фактів і правил та навчання за шаблонними інструкціями, а спрямована на формування здатності знайти факти і, опрацювати їх, зрозуміти суть і сформулювати правила для цих фактів, на формуванні вмінь ставити перед собою різноманітні задачі, планувати і проектувати власні дії. Нова писемність – сполучення базових лінгвістичних, логіко- обчислювальних і комунікаційних навичок, підтриманих ІКТ, - служить ключем до всіх наступних етапів організованого викладання і навчання у ХХІ столітті. [7] Провідна ідея досвіду: зробити навчання більш інтенсивним та ефективним за рахунок реалізації можливостей мультимедіа навчальних систем до дієвого і наочного подання матеріалу. Підвищення мотивації до навчання, індивідуалізувати навчання для дітей з різними можливостями сприйняття. Інноваційне значення: організація високого рівня інтерактивної взаємодії між учасниками навчального процесу. Як інновація розглядається розробка методики комплексного використання можливостей засобів ІКТ при проведенні занять в початковій школі, які реалізують особистісно – орієнтований підхід до учнів. Технологія реалізації провідної ідеї досвіду і її складових: полягає в модернізації методів та форм організації навчального процесу, виявлення умов підвищення ефективності навчання з допомогою ІКТ. Запропонована автором ідея досвіду визначає функціональне призначення предметно-орієнтованого навчально-інформаційного засобу, що дозволяє реалізувати слідуючі основні функції: інформаційно-довідкову, наочності, індивідуалізації і диференціації процесу засвоєння знань, контролюючу, корекційну, діагностичну, функції моделювання реальних дослідів, імітації роботи різних об’єктів, процесів та явищ, функції автоматизації процесів обробки результатів. Комп'ютер не замінює вчителя чи підручник, але докорінно змінить характер педагогічної діяльності. Застосування ПК в навчальному процесі розширило можливості автора, забезпечило його такими засобами, які дозволять вирішувати не вирішувані раніше проблеми, наприклад вдосконалення організації викладання, підвищення індивідуалізації навчання максимум роботи з кожним учнем комп'ютери можуть допомогти там, де вчитель не може одночасно проводити різні пояснення (ліквідація прогалин, що виникають із за пропущених учнями уроків); підвищення продуктивності самопідготовки після уроків засіб індивідуалізації роботи самого вчителя; прискорює тиражування та доступ до всього того, що накопичено в педагогічній практиці можливість зібрати дані по індивідуальній та колективній динаміці процесу навчання. На етапі конкретизації досліджуваного матеріалу, можливо застосовувати комп'ютер і використовувати для тренування і закріплення досліджуваного теоретичного матеріалу спеціально розроблені комп'ютерні програми. Важливою якістю навчальних програм органічний зв'язок і сполучуваність з традиційними методами та прийомами навчання Навчальні програми розраховані на використання їх у комплексі з іншими наявними в розпорядженні вчителя методичними засобами Щоб ефективно застосовувати комп’ютер в навчальному процесі треба дотримуватися всіх етапів технології застосування комп’ютера в навчанні і пам’ятати, що комп’ютер не замінює вчителя, а лише змінює його функції в процесі навчання. Як і будь-який засіб, використання ІКТ має як позитивні сторони, так і негативні. Тому важливим є така побудова начального процесу, яка б дозволила максимально використовувати позитивні сторони, а саме: • забезпечити високий рівень інтерактивності між всіма учасниками навчального процесу (учнем, вчителем) і матеріалом; • постійно вдосконалювати різноманітні навчальні стилі і взаємодії; • забезпечити системність в організації навчального процесу. Можна навести такі основні позитивні моменти застосування комп'ютерної техніки при індивідуалізованому підході до навчального процесу: • застосування комп'ютерів у навчанні — це постійний і об'єктивний контроль; • формуються навичок практичної роботи з будь-яким технічним обладнанням за допомогою комп'ютерних тренажерів; • поглиблення теоретичних знань і застосування їх у практичній роботі; • реалізація у навчанні довідково-інформаційних, комунікативних, конструкторських, мультимедійних функції; • спрощення управління навчальним процесом за допомогою застосування сучасних комп’ютерних технологій і технічних засобів. • розвиток особистості учня та його адаптація у світовому інформаційному просторі; • розвиток критичного мислення; • Індивідуалізація навчання. Результати впровадження досвіду • В навчально – виховному комплексі створено методичні ресурси для вчителів початкових класів (масштабу НВК, шкіл району). • Створено банк авторських розробок електронного контенту (відеоматеріали, презентації, флеш ігри навчального призначення). • Створено механізм стійкого інноваційного розвитку, варіативності та індивідуалізації навчання учнів початкової школи. • Доведено позитивний емоційний вплив на навчальне середовище через технічні засоби навчання (звук, відео, анімація, тощо). • Значно підвищилася якість та результативність навчального процесу (рисунок 2). • Реалізація у навчанні довідково – інформаційних, комунікативних, конструкторських, мультимедійних функцій. • Організація гнучкого управління освітнім процесом та здійснення педагогічної корекції. • Інтесифікація процесу навчання за рахунок вивільнення навчального часу (без нанесення шкоди якості засвоєння). • Створено портфоліо самореалізації, та сайт автора. • Виявлено недоліки та можливі шляхи вдосконалення використання ІКТ на уроках в початковій школі. Про позитивну динаміку рівня розвитку компетентності учнів свідчать високі показники участі в інтелектуальних і творчих змаганнях. Досвід, сприяв формуванню інформаційної культури учнів за рахунок здійснення інформаційно – навчальної діяльності, роботи з об’єктно – орієнтованими програмами. Література 1. Національна доктрина розвитку освіти. Указ Президента України від 17.04.2002 року №347/2002 2. Перпшков В.И., Савинков В.М., Толковый словар по информатике. – 2-е изд., доп. М.: Финансы и статистика, 1995. – 544с. 3. Шатько В.В. Методика використання ІКТ у початковій школі: Навч. – метод. посіб. – К.: Редакція «Комп’ютер»,2008.- 128с.:іл.. 4. Особистісно орієнтований підхід до організації діяльності з творчо обдарованими дітьми // - Розкажіть онуку-2011.№9 – с.2- 7. 5. Пінчук О.П. Інтерактивні комп’ютерні моделі на уроках фізики основної школи. [Електронний ресурс]. 6. Жалдак М.И. Система подготовки учителей к использованию информационной технологиив учебном процессе: дис..в форме науч. Доклада докт. пед. наук: 13.00.02/Мирослав Иванович Жалдак. –М..,1998.- 48с. 7. Информатика в начальном образовании: Рекомендации ЮНЕСКО//информатика в младшихкласах: Прилож.к журналу «Информатика и образование». -1999. №2. -96с.

Джерело: http://zaichenko.jimdo.com/?logout=1
Категорія: Новомиколаївський район | Додав: (24.02.2016) | Автор: Заїченко Марина Миколаївна E
Переглядів: 1501 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 4.0/25
Всього коментарів: 1
1 Kira Telyatnik  
Цікаві вчительські ресурси, цікаві ідеї. Але чомусь частина презентацій на блозі не відображається, а ще на сторінки сайту в області коментарів погано реагує антивірусна програма( І з опису досвіду важко дізнатися, про що може йти мова в додатках

Ім`я *:
Email *:
Код *:
 
 

Вхід на сайт

Пошук

Архів записів


Друзі сайту
 • uCoz Community
 • uCoz Manual
 • ІнтерБрама
 • Кафедра менеджменту
 • Портал інклюзивної освіти
 • Інновації та інноватика

 • Статистика

  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0

   

  Copyright MyCorp © 2024
  Безкоштовний хостинг uCoz