ГоловнаРеєстраціяВхід Освіта Запорізького краю 2016 Субота, 21.09.2019, 03:34
  Виставкова зала Вітаю Вас Гість | RSS

 
 
Головна » Статті » ВИСТАВКОВА ЗАЛА » Веселівський район

РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ІКТ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Департамент освіти і науки Запорізької облдержадміністрації Відділ освіти, молоді та спорту Веселівської РДА КЗ «Менчикурівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів» НОМІНАЦІЯ: «Формування творчої особистості в навчальних закладах» Анотація на матеріали досвіду вчителя математики КЗ «Менчикурівська ЗОШ І – ІІІ ступенів» Мовсесян Ірини Сергіївни на тему: «Розвиток творчого потенціалу та життєвої компетентності учнів засобами ІКТ на уроках математики»   КЗ «Менчикурівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Веселівської районної ради Запорізької області» Адреса: 72215, Запорізька область, Веселівський район, с. Менчикури, вул. Пушкіна, 34 Телефон: (061) 72-3-32 Автор досвіду: Мовсесян Ірина Сергіївна, вчитель математики, ІІ кваліфікаційна категорія Тема досвіду: «Розвиток творчого потенціалу та життєвої компетентності учнів засобами ІКТ на уроках математики» Базова модель досвіду: Актуальність та перспективність досвіду Перетворення, які відбуваються в нашій країні, потребують підготовки хо-роших кадрів для роботи в усіх сферах господарства України. Молоді фахівці повинні бути озброєні не лише міцними знаннями, а і вмінням дивитися вперед, бути готовими приймати відповідальні рішення, проявляти творчість у своїй ро¬боті. У відповідності з цим відбувається реформа загальноосвітньої школи. Особливе місце у вихованні нового громадянина займає по¬треба навчати його на високому творчому рівні. Сучасне життя досить складно уявити без використання комп’ютерної техніки. Наш час – це епоха постійних змін у технологіях, зокрема в освітніх, а використання персонального комп’ютера є стрижнем інформаційних технологій навчання. Особливо цінується той фахівець, який може вільно висловлювати власні думки, оцінювати різ¬номанітні життєві явища, знаходити рішення в нестандартних ситуаціях, переконливо аргументувати особисту позицію, розвивати власні обдарування і навички. Щоб виховати такого громадянина, потрібно особливу увагу приділяти розвитку творчих здібностей та нахилів учнів. Обистість, яку має сформувати сучасна школа, - це особистість зі сформованими життєвими компетентностями. Саме така особистість зможе успішно самореалізуватися в соціумі як свідомий громадянин, відповідальний сім’янин, високий професіонал, особистість, здатна захищати свої життєві цінності, а також піклуватися про інших. Теоретичною базою досвіду є дослідження, що висвітлюють питання сучасних інформаційних технологій в системі загальноосвітніх закладів, провідних вчених: В.В. Гузєєва, А.М. Нісімчука, І.О. Смалюка, Г.П. Лаврентьєвої. Також до уваги взято й наукові обґрунтування П. Волкова, І. Іванова, які досліджували технології творчого навчання школярів, стратегії розвитку критичного мислення особистості; В.В. Баркасі, О.В. Пометун, які розглядали питання щодо компетентнісного підходу в освіті. За інноваційним потенціалом досвід є комбінаторним, що передбачає поєднання відомих ідей та методик навчання з інформаційно-комунікаційними технологіями та методиками. Інформаційно-педагогічна модель досвіду Мета досвіду полягає у вивченні та системному застосуванні інформаційно-комунікаційних технологій на уроках математики; визначенні ролі та впливу новітніх інформаційних технологій на розвиток творчого потенціалу та життєвих компетентностей учнів. Як відомо, математика – надзвичайно складна наука, але при цьому вона є цікавою та захоплюючою. В наш час розв’язування складних математичних задач мало кого цікавить, особливо в умовах сільської школи. Тому для залучення більшої кількості учнів до цієї справи вчителю необхідно застосовувати всю свою майстерність та фантазію. Творчий, креативний, всебічно освічений вчитель є запорукою успішності його учнів. Автор досвіду переконує, що використання інформаційно-комунікаційних технологій при навчанні сприяє розвитку цілого комплексу якостей творчої особистості: розумової активності, прагненню отримувати знання, кмітливості та винахідливості, працелюбності, здатності бачити загальне та виокремлювати головне. На початковому етапі роботи над досвідом автором було здійснено аналіз навчальних програм з предмета та визначено можливості застосування комп’ютера на уроках математики (рисунок 1). ІКТ Домашнє завдання Самоконтроль Презентація нового матеріалу Засвоєння нового матеріалу Повторення та узагальнення Контроль знань Рисунок 1. Можливості використання ІКТ на уроках математики Нестандартні уроки, дидактичні ігри, проблемні ситуації, творчі завдання дають можливість учням вчитися на власному досвіді, а не на розповідях вчителя та параграфах підручників. Математика – інструмент для пізнання навколишнього світу. Створення власних (цікавих, казкових, фантастичних) математичних моделей різних процесів та явищ набагато цікавіше, ніж просто розв’язувати рівняння та нерівності з підручника. А новітні інформаційно-комунікаційні технології дають змогу вчителю розкривати та розвивати творчі здібності учнів на всіх етапах шкільного життя. Використання автором в практичній діяльності програми GRAN1 дозволяє разом з учнями досить швидко будувати різноманітні замкнені і незамкнені ламані лінії, обчислювати їх довжини, площі і периметри многокутників, об’єми і площі поверхонь тіл обертання, розв’язувати планіметричні задачі на побудову, здійснювати перетворення ламаних – паралельні перенесення, повороти, будувати графіки кількох функцій, порівнювати їх між собою, знаходити найбільші і найменші значення функції на заданому відрізку, обчислювати статистичні ймовірності тих чи інших випадкових подій, здійснювати статистичне опрацювання експериментальних даних з побудовою відповідних графічних зображень, будувати поліноми (до 7-го степеня) тощо. При цьому однаково швидко і успішно задачу розв’язує як той учень, який добре знає формули і властивості функцій, алгоритм дослідження функцій та знаходження її екстремальних значень, формули і методи знаходження розв’язків рівнянь і систем рівнянь та нерівностей, таблиці похідних і інтегралів, правила обчислення визначених інтегралів та їх геометричну інтерпретацію і т. д., так і той учень, який має недосить тверді або і зовсім слабкі знання у вказаних питаннях. Проблема зводиться лише до з’ясування сутності досліджуваного явища чи процесу та побудови відповідної математичної моделі. Дослідження побудованої моделі за допомогою комп’ютера, оснащеного відповідною програмою, не викликає жодних труднощів. Це дає можливість дітям, які мають слабкі знання з математики і більш схильні до глибокого вивчення інших предметів, не почувати себе в складному становищі на уроках математики, не боятися втратити почуття власної гідності, подолати психологічний бар’єр до вивчення математики, яка традиційно вважається важким предметом. Дітям же, схильним до глибокого вивчення математики, також відкриваються широкі можливості значно більше уваги приділяти постановці задач, з’ясуванню сутності досліджуваних процесів і явищ, інтерпретації отриманих за допомогою комп’ютера результатів, аніж технічній стороні дослідження готових математичних моделей. Отже, використання ІКТ дає можливість досягти таких педагогічних цілей як активізація опорних знань, підвищення пізнавального інтересу учнів, забезпечення диференційованого підходу до вивчення предмета. Використовуючи на уроках складені учнями схеми та презентації автор спонукає учнів до продуктивної праці, розвитку своїх здібностей, розвитку критичного та творчого мислення, які в свою чергу є цільовими настановами компетентнісно спрямованої освіти. Невід’ємною частиною діяльності автора є використання різнорівневих тестових завдань, які складаються як вчителем, так і учнями, що дає змогу перевірити рівень засвоєння вивченого матеріалу, вміння проаналізувати вивчену тему та виявити свою індивідуальність. Залучення учнів до участі та підготовці математичних вечорів, вікторин, конкурсів сприяє розвитку не тільки творчих здібностей, а й усіх життєвих компетентностей. Автором розроблено: • дидактичні матеріали для організації індивідуальної та групової роботи учнів на уроках математики; • цикл уроків із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій з розділів математики «Прості дроби», «Раціональні числа», «Функції»; • створено базу власних та учнівських мультимедійних презентацій до уроків. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках математики дає можливість вирішувати такі актуальні питання: • використовувати у навчанні здобутки новітніх інформаційних технологій; • удосконалювати навички самостійної роботи учнів; • інтенсифікувати математичну освіту, поліпшити засвоєння учнями знань зі шкільного курсу математики, зробити процес навчання цікавішим і змістовнішим. Використовуючи на уроках математики інформаційно-комунікаційних технологій автор: • забезпечує особистісно орієнтований та диференційований підхід у навчанні; • забезпечує реалізацію інтерактивного підходу; • підвищує пізнавальну активність учнів за рахунок різноманітної відео- та аудіоінформації; • здійснює контроль завдяки тестуванню і системи запитань для самоконтролю. Результати діяльності Застосування на уроках математики інформаційно-комунікаційних технологій, проведення нестандартних уроків сприяє не тільки розвитку творчих здібностей учнів, а й значно підвищує зацікавленість учнів до вивчення предмета, про що свідчить регулярна участь вихованців вчителя у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики, у міжнародному конкурсі «Кенгуру» тощо. Рівень навчальних досягнень учнів підвищився та залишається стабільним протягом останніх років (див. додаток 1). Випускники успішно складають ЗНО та вступають до ВНЗ. Матеріали досвіду зберігаються в КЗ «Менчикурівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів» Веселівської районної ради Запорізької області.   Додаток 1 Моніторинг успішності учнів з математики

Джерело: http://movsesyanirina.blogspot.com
Категорія: Веселівський район | Додав: (01.03.2016) | Автор: Мовсесян Ірина Сергіївна E
Переглядів: 1617 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 2.3/9
Всього коментарів: 1
1 віталій  
дуже змістовна робота

Ім`я *:
Email *:
Код *:
 
 

Вхід на сайт

Пошук

Архів записів


Друзі сайту
 • uCoz Community
 • uCoz Manual
 • ІнтерБрама
 • Кафедра менеджменту
 • Портал інклюзивної освіти
 • Інновації та інноватика

 • Статистика

  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0

   

  Copyright MyCorp © 2019
  Безкоштовний хостинг uCoz