ГоловнаРеєстраціяВхід Освіта Запорізького краю 2016 Вівторок, 21.03.2023, 06:51
  Виставкова зала Вітаю Вас Гість | RSS

 
 
Головна » Статті » ВИСТАВКОВА ЗАЛА » Запорізький район

«Формування світоглядної позиції учнів в процесі вивчення суспільних дисциплін»
ОПИС ДОСВІДУ РОБОТИ «Формування світоглядної позиції учнів у процесі вивчення суспільних дисциплін»

Вчителя історії та правознавства
Новоолександрівської загальноосвітньої школи
І – ІІІ ступенів
Запорізької області Запорізького району

Пенушкової Наталії Дмитрівни

2016
Шукай у дитині людину.
Не загаси свічку в душі, не сплюндруй
творіння природи.
Відомі вчені, філософи в різні часи зверталися до питання ролі людини в суспільстві. Відомий німецький філософ сказав такі слова: „ Два винаходи людини можна вважати найскладнішими: мистецтво управляти та мистецтво виховувати ”. І сьогодні , я вважаю,учитель повинен досконало володіти цими мистецтвами, щоб виховати ініціативну, духовно багату, соціально адаптовану, фізично здорового громадянина-патріота. Ця особистість розуміється та орієнтується в сучасних процесах, бачить своє місце в ньому, самостійно обирає шлях, напрямок руху до сприйняття демократичних цінностей навіть у тому разі, якщо цей шлях буде тернистим.”
Над проблемною темою цього напрямку я працюю не один рік. Під час роботи над її розкриттям, спостерігаю над тим, що життя сучасного українського суспільства зазнає глибинних змін, зумовлених особливостями культурного, економічного та політичного розвитку країни і світу. Але які б зміни не відбувалися людина повинна залишатися людиною. На цей аспект я завжди звертаю увагу і на уроках, і на виховних заходах. Прикладом може бути елемент виховного заходу про життєвий і творчий шлях нашого земляка: поета, музиканта і просто небайдужої людини.(додаток №2 Презентація « Трудовий патріотизм») .
Велике значення в своїй роботі приділяю вивченню нормативних документів, в тому числі концепції громадянської освіти і виховання. Мені цікаві нові ідеї, які б допомогли вирішити важливі на мій погляд завдання сучасної школи взагалі і певної особистості зокрема:
- Виховання людини із високими моральними якостями, громадянина, активного, свідомого, із високою правовою свідомістю і правовою і політичною культурою;
- Виховання громадянина, здатного жити у демократичній державі, виховання професіонала, який володіє необхідними знаннями, здатного знайти своє місце в житті, вірно визначити це місце так, щоб поєднати індивідуальні інтереси і потреби суспільства;
- виховання громадянина світу, який визнає багатомірність світу, розуміє і поважає його різноманітність;
- виховання людини, що свідомо ставиться до оточуючого світу, що розуміє свою причетність до його благополуччя.( Додаток №3 Загін волонтерів «Добрі серця»)
Для виконання цієї задачі використовую різні форми роботи на уроках.
« Знання можуть бути купою каміння, що задавило особистість, і знання можуть бути вершиною піраміди, на якій стоїть особистість». Саме ці слова визначають завдання, яке я втілюю в життя кілька років - формування світоглядної позиції учнів у процесі вивчення суспільних дисциплін .
Вважаю важливим моментом своєї роботи - діалог, який залучає до участі у формулюванні проблеми, визначають основні питання, працюють з різними джерелами, узагальнюють, диференціюють, висловлюють власну думку, сперечаються, оцінюють власну діяльність на уроці. Така модель потребує різних форм та засобів організації навчального процесу. Тому в моєму творчому доробку – уроки з елементами інновацій. Це – уроки-рольові ігри, уроки-тренінги, уроки-екскурсії, уроки-роздуми, уроки-дискусії ( додаток №4відео в музеї) .
Технологія формування творчої особистості
Зміст технології полягає у створенні вчителем ситуації творчої переробки, узагальнення, експериментування, пошуку, використання ігрових моментів, що стимулюють прояви самостійності учнів, їх творчих можливостей.
Форми проведення уроку : урок - подорож. урок – брейн - ринг, прес -конференція.
Намагаюсь вчити учнів не відчувати труднощів у пошуках інформації, використовувати будь-які, навіть незвичні джерела інформації. Тому поряд з роботою з підручником, використовую роботу з нормативно-правовими актами, міжнародно-правовими документами, , телепередачі, художні фільми, мультфільми, літературні твори, фотографії, документальні фільми. Останнім часом дедалі більшої популярності набуває технологія критичного мислення. Сприймати інформацію, осмислювати її, робити логічні висновки - це підготує учнів до труднощів в нашому житті. Адже здатність критично мислити та практично використовувати здобуту інформацію визначає високий рівень учнівських компетенцій.
Результатом реалізації особистісно орієнтованого підходу під час навчання історії має стати формування творчої, високорозвиненої, свідомої, активної, особистості, у якої сформована світоглядна позиція та основні предметні компетенції:
1. Хронологічна – передбачає вміння учнів орієнтуватися в історичному часі:
• розглядати суспільні явища в розвитку та в конкретно-історичних умовах певного часу;
• співвідносити історичні події, явища з періодами, орієнтуватися в науковій періодизації історії;
• використовувати періодизацію як спосіб пізнання історичного процесу.
2. Просторова – передбачає вміння учнів орієнтуватися в історичному просторі:
• співвідносити розвиток історичних явищ і процесів з географічним положенням країн та природними умовами;
• користуючись картою, пояснювати причини і наслідки історичних подій, процесів вітчизняної та всесвітньої історії, основні тенденції розвитку міжнародних відносин;
• характеризувати, спираючись на карту, історичний процес та його регіональні особливості.
3. Інформаційна – передбачає вміння учнів працювати з джерелами історичної інформації:
• користуватися довідковою літературою, Інтернетом тощо для самостійного пошуку інформації;
• систематизувати історичну інформацію, складаючи таблиці , схеми, різні типи планів;
• самостійно інтерпретувати зміст історичних джерел;
• виявляти різні точки зору, визнавати і сприймати таку різноманітність;
• критично аналізувати, порівнювати та оцінювати історичні джерела, виявляти тенденційну інформацію й пояснювати її необ’єктивність.
4. Мовленєва – передбачає вміння учнів будувати усні та письмові висловлювання щодо історичних фактів, історичних постатей та історичної теорії:
• реконструювати образи минулого у словесній формі у вигляді опису, оповідання, образної характеристики;
• викладати історичні поняття, зв’язки і тенденції історичного розвитку застосовуючи пояснення, доведення, міркування, узагальнюючу характеристику.
5. Логічна – передбачає вміння учнів визначати та застосовувати теоретичні поняття, положення, концепції для аналізу й пояснення історичних фактів, явищ, процесів:
• визначати теоретичні поняття та застосовувати їх для пояснення історичних явищ і процесів;
• аналізувати, синтезувати та узагальнювати значний обсяг фактів, простежуючи зв’язки і тенденції історичного процесу;
• визначати причини, сутність, наслідки та значення історичних явищ та подій;
• визначати роль людського фактора в історії, розкривати внутрішні мотиви та зовнішні чинники діяльності історичних осіб.
6. Аксіологічна – передбачає вміння учнів формулювати оцінки і версії історичного руху й розвитку:
• порівнювати й оцінювати факти та діяльність історичних осіб з позиції загальнолюдських та національних цінностей, визначати власну позицію щодо суперечливих питань історії;
• виявляти інтереси, потреби, протиріччя в позиціях соціальних груп і окремих осіб та їх роль в історичному процесі, тенденції і напрями історичного розвитку;
• оцінювати різні версії й думки про минулі історичні події, визнаючи, що деякі джерела можуть бути необ’єктивними.
Без самоосвіти людина не зможе забезпечити безперервної освіти в умовах світу, що увесь час оновлюється. Тому важливо озброїти учнів навчальними прийомами, навичками. На уроках історії і правознавства це не лише аналіз джерел, але і робота зі словниками, понятійним апаратом. Учні ведуть словники термінології, куди записують усі поняття. Я звертаю увагу і на уроках історії , і правознавства засобам порівняння правових термінів (скорочений робочий час і неповний робочий час, виборщик і виборець, апеляція і касація, амністія і помилування і т.д.) Значне місце відвожу для формування навичок узагальнення. З цією метою учні виконують завдання скласти схему, таблицю.
Не менш значимим є завдання формування мовленнєвої компетенції. Учні мають вірно вживати терміни, правильно писати назви державних органів, посад. Під час дискусій, бесід, роботи в групі, вони обмінюються думками, підтримують полеміку, вчаться поважати думку один одного.
Учням подобається робота над створенням презентацій. Цілий ряд робіт учнів представлено по різним темам, які приймали участь в конкурсах, як районних, так і обласних.( Додаток№1 «Моє рідне село»).
Важливим є момент виховання почуття патріотизму і любові до рідного краю, поваги до минулого нашого народу.( Додаток№5» Історія перемоги
« Ордена і медалі»)

Основні принципи моєї педагогічної праці я для себе сформувала і впроваджую їх ужиття :
• намагаюся зробити процес навчання простим і поетапним та доступним .
• головним є не предмет, якому я навчаю, а особистість, яку я фор-мую.
• активний учень — завтрашній активний член суспільства;
• допомагаю учням оволодіти найбільш продуктивними методами на-вчально-пізнавальної діяльності, навчаю їх вчитися;
• намагаюсь якомога частіше використовувати питання «чому?», «які причини? «, «як уникнути?», щоб на¬вчити мислити, з'ясовувати причинно-наслідкові зв'язки;
• привчаю учнів думати та діяти самостійно. Відходжу від механічних переказів, дослівного відтворення;
• практикую творчі завдання;
• наголошую на логічності висловлення думки учнів;
• показую учням перспективи і переваги освіти, їх навчання;
• використовую схеми, плани, таблиці, щоб забезпечити засвоєння нового матеріалу .
• у процесі навчання намагаюсь враховувати індивідуальні особливос¬ті кожного учня, об'єднувати в диференційовані підгрупи учнів з одна¬ковим рівнем;
• вважаю необхідним вивчення і врахування життєвого досвіду учнів, їх інтересів.
В своїй роботі завжди застосовую різні інтерактивні методи навчання.

Результатом роботи є:
- призові місця на районних олімпіадах із правознавства( 3 роки поспіль учні 9- 10 класу -3 місце), і з історії(3 місце);
- організовуємо цікаві зустрічі з представниками правоохоронних органів;
- створено дітьми цілий ряд презентацій різного напрямку;
- приймаємо активну участь у Всеукраїнських конкурсах;
- учні минулих років вдало виконували завдання ЗНО;
- постійно займаюсь самоосвітою.
І на досягнутому зупинятись не буду, бо вважаю, що маю великий досвід роботи і хочу ним поділитися з іншими.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.
1. Баханов К. Інноваційні системи , технології та моделі навчання історії в школі . – Запоріжжя, 2000.
2. 2. Баханова К. Традиції та інновації в навчання історії в школі . – Запоріжжя, 2000.
3. Власов В. Методика тематичного контролю навчальних досягнень учнів з історії в контексті компетентнісно – орієнтованого навчання. Історія в школах України. – 2007.№6.
4. Власов В. Яким має бути сучасний урок історії. Історія в школах України. – 2008. №1.
5. Державний стандарт освіти. Освіта. – 2004. - 20 січня.
6. Державний стандарт освіти. Освіта. – 2011.- 23 листопада.
7. Інтернетресурси.
8. Левітас Ф. Л. Методика викладання історії . – Харків , 2007.
9. Мокрогуз П. О. Інноваційні технології на уроках історії. – Харків , 2005.
10. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Науково-методичний посібник. - К.: Видавництво А.С.К., 2004.
11. Пометун О.І., Фрейман Г.О. Методика навчання історії в школі. – К.:
Ґенеза, 2006.


Джерело: http://penushkova.blogspot.com
Категорія: Запорізький район | Додав: (02.02.2016) | Автор: Пенушкова Наталія Дмитрівна E
Переглядів: 962 | Рейтинг: 3.1/13
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
 
 

Вхід на сайт

Пошук

Архів записів


Друзі сайту
 • uCoz Community
 • uCoz Manual
 • ІнтерБрама
 • Кафедра менеджменту
 • Портал інклюзивної освіти
 • Інновації та інноватика

 • Статистика

  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0

   

  Copyright MyCorp © 2023
  Безкоштовний хостинг uCoz