ГоловнаРеєстраціяВхід Освіта Запорізького краю 2016 Вівторок, 28.11.2023, 22:31
  Виставкова зала Вітаю Вас Гість | RSS

 
 
Головна » Статті » ВИСТАВКОВА ЗАЛА » Запорізький район

Інноваційні методи і прийоми навчання як засіб залучення учнів до активної, ініціативної та самостійної пізнавальної діяльності
Анотація досвіду Біленьківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Адреса: 70441 Запорізька область, Запорізький район, село Біленьке, вулиця Шкільна 5 Телефон (факс): 2873160,e-mail: bilenkivskaZSH@ukr.net Номінація: «Зміст, форми і методи, технології формування сучасного вчителя в процесі інноваційної діяльності» Тема: «Інноваційні методи і прийоми навчання як засіб залучення учнів до активної, ініціативної та самостійної пізнавальної діяльності» Автори досвіду: Терещенко Людмила Анатоліївна– вчитель початкових класів, «спеціаліст вищої категорії», «учитель-методист», стаж роботи – 35 років; «Комуніктивно-діяльнісний підхід до вивчення української мови в початковій школі». Берест Світлана Анатоліївна – вчитель географії, англійської мови, «спеціаліст вищої категорії», стаж роботи – 25 років; «Акмеологічний підхід до вивчення англійської мови через методи мнемотехніки та ейдетики». Астрейко Лілія Анатоліївна – вчитель математики, «старший учитель», стаж роботи – 30 років; «Формування компетентної особистості в умовах профільної школи». Стельмах Світлана Михайлівна - вчитель української мови та літератури, «спеціаліст вищої категорії», «старший учитель», стаж роботи – 25 років; «Проблемно-пошуковий метод у формуванні самоосвітньої компетентності учнів на уроках української мови та літератури». Духніч Любов Миколаївна – шкільний бібліотекар, «провідний бібліотекар», стаж роботи – 37 років; «Новітні форми і методи роботи шкільної бібліотеки як центру інформаційного забезпечення самоосвіти та саморозвитку учнів». Базова модель досвіду Актуальність і перспективність досвіду: • визначається завданнями Національної доктрини розвитку освіти, Державного стандарту початкової, базової і повної загальної середньої освіти, концепцією та програмою розвитку навчального закладу як Школи життєвого самовизначення; • відповідає обраній педагогічним колективом школи науково-методичній проблемі – «Формування самоосвітньої компетентності учасників навчально-виховного процесу засобами інноваційних технологій як шлях до розвитку конкурентноспроможної особистості»; • створює умови для формування ключових компетентностей учнів; • сприяє формуванню пізнавального інтересу як основного мотиву самоосвітньої діяльності учня; • спонукає до модернізації типів та структури уроку; • надає можливості учасникам навчально-виховного процесу творчо самореалізовуватися. Мета інноваційної діяльності педагогів-однодумців – адаптація навчально-виховного процесу до потреб сучасного суспільства, що вимагають формування в учнів як майбутніх громадян пізнавальної мотивації та здатності до безперервної освіти і саморозвитку, шляхом упровадження інноваційних освітніх технологій.   Завдання: - модернізація навчально-виховного процесу з орієнтацією на компетентнісний та діяльнісний підхід; - формування в учнів «умінь учитися» через інноваційні форми і методи роботи; - розвиток інтелектуальних, творчих, дослідницьких здібностей учнів, активізація інтересу до навчальної книги та інших джерел інформації; - задоволення інформаційних потреб учнів у самостійному поповненні знань; - підвищення професійної майстерності вчителя як організатора самостійної пізнавальної діяльності учнів; - здійснення наступності у роботі вчителів початкової, основної та старшої школи щодо формування здібностей до самостійного навчання і саморозвитку; - розробка та впровадження нових моделей уроку, що відповідають потребам школярів, сприяють реалізації принципу організації успіху в умінні кожної дитини, гармонійно поєднують традиційну систему навчання з інтерактивними та проектно-діяльнісними технологіями. Теоретична база досвіду Розуміння необхідності орієнтації освіти на компетентнісний і діяльнісний підхід розвинулося завдяки концепції "вчення через діяльність", яку запропонував американський вчений Д.Дьюї (Дьюї Дж. Школа майбутнього. - М.: Госиздат. 1926; Дьюї Дж. Демократія і освіта/Пер. з англ. - М.: Педагогіка. 2000). Основні принципи його системи: врахування інтересів учнів; вчення через навчання думки і дії; пізнання і знання - наслідок подолання труднощів; вільна творча робота і співпраця.Основи особистісно-діяльнісного підходу були закладені в психології працями Л.С.Виготського, О.М.Леонтьєва, С.Л.Рубінштейна, Б.Г.Ананьєва, де особистість розглядалася як суб'єкт діяльності, яка сама, формуючись в діяльності та спілкуванні з іншими людьми, визначає характер цієї діяльності і спілкування.Питанням про сутність такого підходу до організації навчально-виховного процесу цікавилися вчені різних країн: ними були розроблені технологічні прийоми організації навчального процесу, запропоновані оптимальні методи та форми організації навчального простору. Авторами досвіду були опрацьовані численні методичні посібники та статті сучасних учених-дослідників і педагогів-практиків, зокрема: Освітні технології /За ред. О.М.Пєхоти. - К.-2002; Діяльнісний підхід до організації навчально-пізнавальної діяльності учнів.- П.шк.№3, 2005; Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. Науково-методичний посібник / К: АСК, 2003; Сучасні педагогічні технології. Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т.- К.-2000; В. Громовий „Компетентнісний підхід до навчання”.- Завуч №1, 2009; О.Савченко „Виховання розумної особистості, яка вміє самостійно вчитися”.- П.шк.№8, 2007; Савченко О. Дидактика початкової школи. – К.: Грамота, 2012; Петерсон Л.Г. Деятельностный метод обучения: образовательная система «Школа 2000…» / Построение непрерывной сферы образования. М., 2007; Петерсон Л.Г., Кубышева М.А., Кудряшова Т.Г. Требование к составлению плана урока по дидактической системе деятельностного метода. М., 2006; Сафарян С. Розвиваємо читацькі компетенції учнів. – Заступник директора школи, №11, 2014; Бережна Т., Письменна А. Інноваційна діяльність – показник професійного саморозвитку вчителя. – Заступник директора школи, №10, 2015. У досвіді спиралися на науково-теоретичні розробки вчених-лінгвістів, які розробляли проблему компетентнісного підходу до формування національно мовної особистості (Ф. Буслаєв, О. Потебня, Ф.Бацевич), психологів (Л. Виготський, П. Гальперін, І. Зимня, М. Жинкін, О. Леонтьєв), методистів (Н. Бабич, О. Біляєв, А. Богуш, О. Божович, М. Вашуленко, О. Горошкіна, Т. Донченко, С. Караман, В. Мельничайко, Т.Симоненко, В. Сухомлинський, М. Пентилюк, О. Потебня,Л. Скуратівський, С. Чавдаров, Г. Шелехова) та ін. Перша спроба створити дидактичну систему проблемного навчання належить американському вченому Д.Дьюї. На увагу педагогів заслуговує й концепція американського психолога Дж. Брунера, який розробив чотири основні елементи проблемного навчання: знання структури знань, готовність учнів навчатися, розвиток інтуїтивного мислення й мотивація навчання. Зацікавили педагогів і психолого-дидактичні концепції таких провідних вітчизняних учених, як Лернер Я., Костюк Г., Виготський Л., Занков Л., Ельконін Д., Давидов В., які дослідили механізми взаємозв’язку навчання й розвитку, що є методологічною засадою проблемного навчання. Вагомий внесок у розробку проблемного навчання як дидактичної системи й своєрідної технології навчання внесли такі дидакти, як: К.Анохін, Л.Занков, І.Малафіїк та ін. Справжнім широко визнаним «батьком» сучасних традицій у дослідженні «критичного мислення», за словами американського науковця Алека Фішера, також є Джон Дьюї. У зарубіжній і вітчизняній психолого-педагогічній думці цю категорію у своїх наукових працях використовували та досліджували Дж. Брунер, Л. Виготський, Д. Дьюї, Д. Клустер, А. Кроуфорд, М. Ліпман, Д. Макінстер, С. Метьюз, Р. Пауль, Ж. Піаже, В. Саул, Д. Халперн та інші вчені. У роботі над проблемними темами вчителі використали також практичний досвід таких вітчизняних учених, як: О.Тягло, К.Баханов, В.Мисан, О.Пометун, С.Терно, О.Бєлкіна, Ю.Стежко, Т. Воропай, Д. Десятов, О. Марченко, Л. Терлецька, С. Терно, О.Тягло. Проблема включення учня в активну навчально-пізнавальну діяльність залишається однією з найважливіших проблем сучасної дидактики. Цій проблемі присвячені фундаментальні дослідження Ю. Бабанського, М. Данилова, І. Лернера, М. Махмутова, М. Скаткіна, Г. Щукіної та інших. Психологічні аспекти проблеми пізнавальної активності були в центрі уваги Л. Божович, Г. Костюка, О. Леонтьєва, С. Рубінштейна. Питання удосконалення організаційних форм і методів самостійної роботи знайшли своє відображення в роботах Я. А. Коменського, Й. Песталоцці, К. Ушинського, О. Ващенка, В. О. Онищука, О. Я. Савченко. Практичною стороною організації самостійної роботи учнів у навчальному процесі займалися відомі педагоги Б. П. Єсипов, П. І. Підкасистий, І. І. Левіна, Н. В. Промоторова, В. А. Тюнін, О. Г. Мороз. Для наукового обґрунтування проблеми формування в учнів загальнонавчальних умінь фундаментальними є теоретичні дослідження А. Алексюка, О. Савченко, О. Скрипченко, В. Онищука про роль діяльнісного підходу, оптимізації навчально-виховного процесу, активізації пізнавальної діяльності учнів. Практична значимість досвіду полягає в тому, що: - навчальний процес набуває компетентнісного, діяльнісного характеру, що створює реальні передумови для активної пізнавальної позиції кожної дитини; - підвищується мотивація учнів до активної самостійної пізнавальної діяльності; - вже з першого року навчання вчителі цілеспрямовано працюють над виробленням в учнів важливих компонентів уміння вчитися; - збагачується арсенал засобів стимулювання навчальної активності школярів; - упровадження інноваційних методів і прийомів підвищує ефективність уроку, сприяє формуванню в учнів досвіду пошукової діяльності, яка є основою розвитку пізнавальної самостійності та творчих здібностей, навичок самоосвіти і саморозвитку; - зростає роль бібліотеки у розширенні можливостей інформаційного забезпечення учнів та підвищенні їхньої інформаційної культури.

Джерело: http://inovacmetod2016.blogspot.com
Категорія: Запорізький район | Додав: (04.03.2016) | Автор: Біленьківська ЗШ І-ІІІ ступенів E
Переглядів: 1780 | Рейтинг: 3.7/32
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
 
 

Вхід на сайт

Пошук

Архів записів


Друзі сайту
 • uCoz Community
 • uCoz Manual
 • ІнтерБрама
 • Кафедра менеджменту
 • Портал інклюзивної освіти
 • Інновації та інноватика

 • Статистика

  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0

   

  Copyright MyCorp © 2023
  Безкоштовний хостинг uCoz