ГоловнаРеєстраціяВхід Освіта Запорізького краю 2016 Неділя, 25.02.2024, 08:42
  Виставкова зала Вітаю Вас Гість | RSS

 
 
Головна » Статті » ВИСТАВКОВА ЗАЛА » Запорізький район

"Створення та використання мультимедійних засобів навчання на уроках образотворчого мистецтва
Сучасний світ постійно змінюється. Безперервний потік нової інформації, застосування комп’ютерних технологій практично у всіх галузях життя суспільства впливають на формування дитини і на сприйняття нею навколишнього світу. У Концепції загальної середньої освіти зазначено: «Освіта ХХІ століття — це освіта для людини ХХІ століття, це час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, у якому якість людського потенціалу, рівень освіченості й культури всього населення набувають вирішального значення для економічного і соціального поступу країни». Тому сучасний урок вимагає від учителя пошуку нових методів подання інформації. Використання мультимедійних технологій якраз і допомагає підняти шкільний урок на якісно новий, сучасний рівень, сприяє розвитку дослідницьких, аналітичних, творчих здібностей не лише учнів, а й учителів. Урок образотворчого мистецтва — це урок образного сприйняття світу. Він пробуджує уяву, фантазію учнів, сприяє розвитку творчих здібностей, формує всебічно розвинену особистість. Метою сучасного уроку образотворчого мистецтва є формування художньої компетентності – здатної керуватися набутими художніми знаннями та вміннями, готовність використовувати отриманний досвід у самостійній діяльності згідно з універсальними загальнолюдськими естетичними цінностями та власними духовно-світоглядними позиціями. Новітні інформаційні технології, електронні засоби навчального призначення дають можливість підвищити ефективність уроку мистецтва, створити такі умови, за яких всі учні залучаються до активної, творчої навчальної діяльності, процесу самонавчання, самореалізації, вчаться співпрацювати, критично мислити, аналізувати, висловлювати й відстоювати власні думки та ідеї. Таким чином, упровадження сучасних інформаційних технологій на уроках стає однією з актуальних проблем методики викладання предмета. Уроки з використанням комп’ютера, проектора стають більш наочними і цікавими, а також дозволяють змінити саму технологію надання освітніх послуг. Електронні засоби навчального призначення забезпечують активізацію діяльності вчителя та учнів на уроці, сприяють здійсненню диференціації та індивідуалізації навчання, розвитку обдарованості, формуванню знань, посилюють міжпредметні зв’язки. Все це дає можливість покращити якість знань. Останні роки активно застосовується і широко використовується методика використання мультимедійних технологій на уроках, що дозволяє значно підвищити ефективність навчання і виховання. Познайомившись з цією методикою, намагаюсь впроваджувати її елементи на уроках образотворчого мистецтва та художньої культури, пристосовуючи до певних етапів уроку. РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОБЛЕМИ Якщо кілька років тому на теренах української шкільної освіти мультимедійні технології вважали інноваційними і сприймали як віяння моди, то сьогодні їх широко впроваджують у навчальний процес багато освітніх закладів, вони забезпечують учнів і викладачів принципово новими можливостями роботи з довідковою інформацією. Термінологія інформаційних технологій навчання і відповідні поняття ще не усталилися. Це повною мірою стосується і визначення поняття «мультимедійні технології». Мультимедійна технологія — сукупність методів, прийомів і програмно-педагогічних засобів для реалізації навчально-виховної мети предмета, розв'язання окремих дидактичних та виховних завдань. Це така модель навчання, в якій запланований результат передбачає реалізацію визначеної мети навчально-методичного комплексу з використанням аудіовізуальних засобів та програмного забезпечення. До засобів мультимедіа відносять традиційні ТЗН (телевізор, кодоскоп, фільмоскоп, аудіо магнітофон, програвач, радіо тощо) та сучасні аудіовізуальні засоби (комп'ютер, проектор, екран, відеомагнітофон, музичний центр, відеокамера, документ-камера, інтерактивна дошка та інші). Звернемо увагу на те, що й носії інформації дещо осучаснилися — від класичних грамплатівок, фотографій, ілюстрацій, репродукцій та, звісно, літературних джерел (книг, журналів, газет) тощо — до найпопулярніших сьогодні різноманітних дисків та флеш-носіїв. РОЗДІЛ 3. НАУКОВА ДОСТОВІРНІСТЬ І ЗНАЧУЩІСТЬ ДОСВІДУ Мультимедійні технології, як і будь-яка педагогічна технологія, відповідають основним критеріям технологічності: • системності (наявність логіки процесу, взаємозв'язку частин, цілісність); • керованості (можливість діагностики досягнення мети, планування процесу навчання); • ефективності (технологія слід вибирати відповідно до результатів і оптимальних затрат, гарантувати досягнення певного стандарту навчання); • відтворюваності (можливості застосування в інших однотипних навчальних закладах іншими суб'єктами). До безперечних переваг мультимедійних технологій у шкільній практиці можна віднести: · Розширення сфери доступу до різних видів інформації (Іпіешеї;, електронні бібліотеки, довідники, книги, енциклопедії тощо); · Швидкість знаходження, передавання, опрацювання великого обсягу інформації; · Анімаційність та колористика матеріалу; · Зручне та компактне збереження (касета, дискета, диск) і тиражування програм; · Багаторазове та різнорівневе використання і коригування навчальних мультимедійних програм відповідно до психолога - вікових особливостей школярів та індивідуальних уподобань учителя; · Динамічність у створенні різних за ступенем складності схем, таблиць, кросвордів, ребусів, вікторин тощо; · Використання значного обсягу аудіовізуального навчального матеріалу (малюнки, фото, репродукції картин, карти, портрети, ілюстрації, аудіо-, відео- та кіно матеріали тощо) і можливість його творчого комбінування; · Унаочнення абстрактних теоретичних понять; · Моделювання навчальних ситуацій у просторі й часі (віртуальні екскурсії до музеїв і культурних центрів світу, подорожі до різних країн, історичних епох тощо); · Урізноманітнення методів, форм і прийомів навчання; · Ефективність використання мультимедіа у проведенні нестандартних уроків (урок-подорож, урок-вікторина, урок - семінар, урок-диспут і т.д.); · Можливість індивідуального, групового, колективного, самостійного та дистанційного навчання (взаємодія викладача й учня за допомогою комп'ютерних комунікацій) — використання інтерактивних технологій; · Проектна діяльність (дослідницькі, творчі, ігрові, інформаційні, практико-орієнтовані проекти); · Розвиток творчого потенціалу учня, його здібностей до комунікативних дій; · Розвиток умінь експериментально-дослідницької та культури навчальної діяльності; · Формування інформаційної культури учнів тощо. РОЗДІЛ 4. НАЯВНІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ НОВИЗНИ ТА ОРИГІНАЛЬНОСТІ На уроках образотворчого мистецтва мультимедійні технології застосовуються при вивченні будь-якої теми уроку на певних його етапах. Завдяки мультимедіа навіть сухий теоретичний матеріал перетворюється на живу картину, а абстрактні поняття — на конкретні явища, видатні художники, творчі діячі— на живих особистостей, а їх твори та герої — на реальну минувшину. До того ж, при засвоєнні програмового матеріалу в учнів одночасно працює кілька видів пам'яті, зокрема, слухова й зорова. Ще Я.А.Коменський у своїй праці "Велика дидактика" писав: "...Все, що тільки можна, давати для сприймання чуттям, а саме: видиме - для сприймання зором, чутне - слухом, запахи - нюхом, доступне дотикові - через дотик. Якщо будь-які предмети відразу можна сприйняти кількома чуттями, нехай вони відразу сприймаються кількома чуттями..." (Коменський Я. А. Велика дидактика//Вибр. пед. твори. - К., 1940, т.1,- с. 15.). Також мультимедіа надають можливості проведення різних типів уроків, а також бінарних (згадаймо міжпредметні зв'язки) та інших нестандартних уроків (уроків-семінарів, уроків-подорожей, уроків-вікторин тощо). Готуючись до уроків з використанням мультимедійних технологій, треба завжди пам’ятати, що такі технології виконують допоміжну функцію на уроці, вони забезпечують досягнення більшого ефекту в сприйманні та розумінні учнем мистецького твору. Вчитель повинен добирати матеріал, дотримуючи основних дидактичних принципів: систематичності та послідовності, доступності, диференційованого підходу, науковості та ін. Комп’ютер не замінює вчителя, а лише полегшує його роботу. А для того, щоб вдало дібрати та використати аудіовізуальний матеріал, учитель сам повинен досконало володіти сучасними технологіями. Завдяки мультимедіа на уроках образотворчого мистецтва я можу: демонструвати репродукції картин та портрети художників; здійснювати віртуальні екскурсії музеями світу, країнами, тобто перетинати кордони простору й часу; працювати з різними видами технік; здійснювати роботу з термінами; стежити за алгоритмом створення композиції; аналізувати фрагменти композицій; здійснювати музичний супровід, а також під час уроку користуватися Інтернетом. Уроки з мультимедіа також дають змогу урізноманітнити навчально-виховний процес, залучити учнів до активної участі в ньому, сприяють поліпшенню рівня унаочнення навчального матеріалу, допомагають одержати вищий результат швидше і з меншими витратами сил та енергії у порівнянні з іншими технологіями. Так завдяки мультимедійному супроводу вчитель може збагатити урок додатковим матеріалом, що неможливо під час роботи зі звичайною шкільною дошкою. Учителю не треба відвертатися до дошки, тим самим він зберігає постійний контакт з класом і має можливість протягом усього уроку бачити реакцію учнів і вчасно реагувати на ситуацію. Як свідчить практика, завдяки мультимедіа вчитель економить на тридцять відсотків більше часу, ніж під час роботи зі шкільною дошкою. РОЗДІЛ 5. ПРАКТИЧНА ЗНАЧУЩІСТЬ ДОСВІДУ Вчителі образотворчого мистецтва та художньої культури , викладаючи ці предмети , зіткнулися з цілим рядом труднощів. Відсутність підручника , наочних посібників, репродукцій ускладнювало засвоєння програми з предмету. Неможливо описати картину словами, її треба, насамперед, побачити. На такому уроці використання наочності просто необхідно. Пройшовши ряд курсів для того, щоб освоїти інформаційні технології в освітньому процесі я чотири роки тому почала активно використовувати ІКТ на своїх уроках. Під час проведення уроків образотворчого мистецтва я використовую: мультимедіа-презентації, прикладом є: - Урок образотворчого мистецтва в 6 класі. Тема: «Символізм української вишивки. Імітація вишивки в українському народному стилі з використанням геометричного, рослинного та тваринного мотивів». Презентація «Орнаменти та їх види» - Урок образотворчого мистецтва 5 клас: «Створення пейзажної композиції». Презентація до уроку в 6класі «Знайомство з поняттям спостережна перспектива; актуалізація знань про закони лінійної та повітряної перспективи» Також одним із часто застосованих на етапах уроку є слайд-шоу: - На уроці в 5 класі на тему: «Птахи тропічних лісів» було доцільним використання слайд-шоу «Різнобарвні птахи» ( додаток № 5) - Урок з художньої культури в 9 класі на тему: «Провідні музеї світу» неможливий без віртуальної екскурсії за допомогою слайд-шоу «Художні музеї світу» (додаток №6). - Урок образотворчого мистецтва в 7 класі на тему «Вулиця середньовічного міста» доповнює слайд-шоу «Середньовічне місто» (додаток №7) Відео-нарізки: - Урок образотворчого мистецтва 5 клас на тему: «Ілюстрування української народної казки Лисичка-сестричка та Вовк-панібрат». Демонстрація уривку мультиплікаційного фільму «Лисичка сестричка та сірий вовк» (додаток №8) - Урок художньої культури 9 клас на тему: «Екранні мистецтва» використала відео-нарізки з к/ф «Малюк» (1921, режисер, виконавець головної ролі Ч. Чаплін), д/ф «Історія джазу» (2001.ВВС. Флорентайм фільм; м/ф «Старий і море» (1999 р. Художник, режисер О. Петров) (додаток № 9) Відео-екскурсії: - Урок образотворчого мистецтва в 5 класі на тему «Петриківський розпис», відео-екскурсія до с. Петриківка Дніпропетровської області (додаток № 10) - Урок художньої культури в 11 класі на тему: «Паркова культура Європи» відео-подорож до Версалю та пейзажних парків Британії (додаток №11) Аудіотеки: Для створення атмосфери комфорту, емоційного сприймання матеріалу та активізації творчості учнів на уроці обов’язковим є використання аудіозаписів. Наприклад дуже доцільним є використання «Золотої колекції» класичних музичних творів (додаток №12) - Урок образотворчого мистецтва в 7 класі на тему: Побудова сюжетної композиції за уявою «Прогулянка в осінньому парку. На етапі мотивації застосувала музичний запис пісні «Осінь, осінь по землі крокує» поєднавши його демонстрацією картин з осінніми пейзажами (додаток № 13). Для зняття втоми доцільним вважаю застосування відео-фізхвилинок, які я застосовую на кожному своєму уроці. (додаток № 14) Навчальні ігри, тести розміщені, як в Інтернеті (on-line), так і на різних носіях (off-line), теж дають позитивний результат під час повторення та систематизації знань. - Урок художньої культури 9 клас на тему «Художні напрями і стилі» на етапі закріплення і систематизації знань доцільно використовую мультимедійні навчальні тести (додаток №15) На році образотворчого мистецтва в 6 класі на тему: «Історія мистецтв. «Первісне мистецтво», «Давній Єгипет», «Вавилон та Ассирія», «Давня Індія, Давній Китай», «Давня Греція», «Давній Рим» використала мультимедіа-тренажер, на етапі закріплення знань (додаток №16). Навчальні відеоролики. - Урок образотворчого мистецтва в 5 класі на тему: Створення композиції «Осіння симфонія». На етапі демонстрації послідовності роботи я застосовую замість пояснення вчителя навчальний відео-ролик « Як намалювати осінній пейзаж» (додаток №17) - Урок образотворчого мистецтва в 7 класі на тему: Зображення на площині. Створення композиції за уявою «Вулиця рідного міста» також використовую відеоролик «Малюємо місто», з поетапним виконанням роботи (додаток №18) Використання декількох мультимедійних засобів навчання дають можливість на високому рівні розвивати вербально-логічний, наочно-дієвий, просторовий, візуальний тип мислення, завдяки тому, що поєднується слухове й зорове сприйняття навчального матеріалу. Прикладом поєднання різних видів мультимедійних технологій є урок образотворчого мистецтва проведений в 6 класі на тему: «Символізм української вишивки. Імітація вишивки в українському народному стилі з використанням геометричного, рослинного та тваринного мотивів» (додаток 19). РОЗДІЛ 7. МОЖЛИВІСТЬ ТВОРЧОГО НАСЛІДУВАННЯ ДОСВІДУ ІНШИМИ Сучасній школі потрібні не тільки вчителі, які є звичайними носіями і трансляторами знань та вмінь, а й педагоги – мислителі, які можуть конструювати нові знання. Технології самі по собі не можуть виконати якісні виміри знань. Комп’ютер не замінює самого вчителя і в майбутньому замінити не зможе. Дійсно, інтелектуальний технічний засіб в певному ступені моделює діяльність вчителя. Але ця модель далека від спеціаліста-предметника, тим більше не претендує на роль педагога-вихователя. Сучасний учитель – це учитель, який, володіючи усіма элементами педагогічної майстерності, йде в ногу з часом і активно використовує інформаціонно-коммунікаційні технології в навчально-виховному процесі. РОЗДІЛ 8. БІБЛІОГРАФІЯ 1. Радул В. В., Соціальна зрілість особистості вчителя: фактори формування/ В. В. Радул. -К. Вища шк., 2008. -240с. 2. Жаболенко М. В. Инновации в области использования информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе/ М. В. Жаболенко, Н. О. Жданова // Стратегія інноваційного розвитку системи вищої освіти в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції/ гол. ред. С. В. Смерічевська. - Донецьк: Кальміус, 2007 р. 3. Кочевой Р. А. Информационные технологиив процес се обучения/ Р. А. Кочевой //доп. Учасників V Всеукр. Наук. -метод. Конф. Впровадження нових інформаційних технологій навчання. - Запоріжжя:ЗДІА, 2005 р.

Джерело: http://hudognia.blogspot.com/
Категорія: Запорізький район | Додав: zublarisa341 (14.02.2016) | Автор: Паталах Світлана Іванівна E
Переглядів: 1949 | Коментарі: 2 | Рейтинг: 3.9/107
Всього коментарів: 2
2 Тетяна Цибульська  
Сучасно, професійно

1 Мар'ївська сільська рада  
Професійно

Ім`я *:
Email *:
Код *:
 
 

Вхід на сайт

Пошук

Архів записів


Друзі сайту
 • uCoz Community
 • uCoz Manual
 • ІнтерБрама
 • Кафедра менеджменту
 • Портал інклюзивної освіти
 • Інновації та інноватика

 • Статистика

  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0

   

  Copyright MyCorp © 2024
  Безкоштовний хостинг uCoz