ГоловнаРеєстраціяВхід Освіта Запорізького краю 2016 Понеділок, 15.04.2024, 22:10
  Виставкова зала Вітаю Вас Гість | RSS

 
 
Головна » Статті » ВИСТАВКОВА ЗАЛА » Запорізький район

ВПРОВАДЖЕННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
Державним стандартом початкової загальної освіти передбачається одне з найголовніших завдань школи — всебічний розвиток та виховання особистості через формування в учнів бажання і вмін­ня вчитися, повноцінних мовленнєвих, читацьких, об­числювальних умінь і навичок відповідно до пізна­вальних можливостей дітей молодшого шкільного віку. В цих рядках чітко вказується конкретний напря­мок роботи вчителів початкових класів. Це, насампе­ред, навчити всіх, без винятку, добре читати, писати, рахувати, в кожного учня формувати вміння самостійно працювати з підручником, посібником, інтернетом. Одним із головних шляхів реалізації цих завдань є диференціація. Слід завжди пам'ятати, що диференці­ація як принцип навчання передбачає таку організацію роботи на уроці, коли одному або групі учнів учитель пропонує в певній системі посиль­ні завдання різної складності й цим самим створює сприятливі умови для розвитку і навчання кожного з учнів класу, не дивлячись на їхні здібності у тому чи іншому предметі. Варто не забувати, що вчити всіх однаково не можна і тому диференціація теж належить до Інтерак­тивного навчання (практика через дію, навчання ін­ших, творче застосування набутих знань...). Звичайно, треба використовувати різні інтерактивні технології навчання, але все це робити в міру. Наприклад, як можна створювати дискусійні групи шестиліток, у яких ще не розвинена мовленнєва діяльність, ма­лий словниковий запас, бракує певних знань для прий­няття конкретних рішень? Відбувається марнування часу. Та й форми роботи можливі в початкових класах залежно від сформованості певних умінь і навичок. А про суть диференційованого навчання учнів від­значається і в психологічній, і в дидактичній літературі. Так, більше трьох століть тому Я.А. Коменський із властивою йому проникливістю писав, що той нас­тавник досягне успіху, який викладатиме відповідно до ступеня сприймання. Великий внесок у творчу розробку питання внут­рішнього диференціювання зробив український педа­гог К.Д. Ушинський, який вказував на необхідність працювати на уроці з учнями різного рівня знань. Він писав: "Такий поділ класу на групи, із яких одна силь­ніша другої, не тільки не шкідливий, але навіть ко­рисний, якщо наставник вміє працювати з однією групою сам, даючи іншим корисні самостійні вправи". Думку про необхідність диференційованого підходу до навчальної діяльності школярів не раз висловлював у своїх працях В.О.Сухомлинський: "До кожного учня треба підійти, побачити його труднощі, кожному необ­хідно дати тільки для нього призначене завдання". Досвід роботи дозволяє зробити висновок, що диференційовані завдання передбача­ють індивідуальну роботу з усіма категоріями учнів, конкретну допомогу кожному для максимального розвитку його розумових здібностей, дають змогу од­ночасно працювати з учнями різного рівня готовнос­ті до навчальної діяльності. Всі диференційовані завдання можна звести до таких: диференціація за ступенем самостійності та за ступенем складності завдань. При диференціації за ступенем самостійності всім учням пропонуються завдання однакової складності, але при цьому диференціюється міра допомоги різ­ним групам школярів. Зокрема, кількість інформації про хід розв'язання допускається від найбільш повної до найстислішої. Інформація варіюється за характером: · конкретизація завдання; · розв'язання допоміжних завдань, що приводять до вирішення основного завдання; · вказівка на прийом розв'язання, навідні питан­ня, наочне підкріплення тощо. У завданнях першій групі учнів вказується лише мета, а шляхи її досягнення вони знаходять самі. Учням другої групи дається підказка, на що слід звер­нути увагу під час робото над завданням. З учнями тре­тьої групи детально розглядається послідовність мислительних операцій, необхідних для пошуку рішення. Робота над таким завданням дає змогу учням ово­лодіти раціональними прийомами розумової діяльнос­ті. Поступово кількість необхідної інформації для уч­нів 2 і З груп зменшується. Але зменшення залежить від сформованості в учнів певних навичок розв'язу­вання пізнавальних завдань. Тому значну увагу слід приділяти навчанню школярів прийомів аналізу і син­тезу, порівнянь, абстрагування й узагальнення. В державному стандарті початкової загальної освіти відмічається, що початкова освіта, як складова частина загальної середньої освіти, спрямована на всебічний розвиток молодших школярів. В доборі змісту освітніх галузей враховую потенційні можливості для реалізації принципів індивідуалізації, гуманізації навчально-виховного процесу. Виходячи з цього, я працюю над проблемою: «Диференційований підхід на уроках математики в початкових класах ». Вибір такого змісту проблеми обумовлений тим, що серед молодших школярів дуже велика різниця в рівнях розвитку. Найпомітніша вона на самому початку навчання, коли вчителеві доводиться одночасно працювати і з дітьми, котрі вже вміють читати, складно висловлюватися, і з дітьми, котрі не можуть зв’язати в речення два-три слова, з нерозвиненими графічними навичками. То ж я зрозуміла , що ефективною формою диференційованого підходу в початкових класах є розподіл дітей на групи з опорою на їхню самооцінку, постійне використання в рамках групи завдань на вибір, використання котрих дає змогу просуватися від зони актуального розвитку до зони найближчого розвитку Починаючи працювати з першокласниками на основі виконання різноманітних завдань, спостережень, об’єдную їх (для себе, в умовні групи). Причому, один і той же учень з різних навчальних предметів може бути в різних групах. На уроках математики об’єдную дітей у групи за їх умінням рахувати, виконувати арифметичні дії, групувати предмети, логічно мислити, за ї умінням працювати самостійно, яким діти ще слабо володіють. Тому вважаю дуже важливим для подальшої роботи вчити всіх самостійності. Для цього привчаю дітей швидко знаходити необхідну сторінку, вправу, розуміти, яким кольором чи шрифтом виділяються завдання. Досвід показує, що тут недостатньо тільки показу й вимог вчителя, потрібно спеціально проводити тренувальні вправи на швидкість знаходження й пояснення суті вимог до виконання завдання. Останнє особливо важливо, оскільки діти, як правило, неуважно ставляться саме до інструкції. Постійна увага до формування загальної готовності учнів до самостійної роботи необхідна на всіх уроках, особливо якщо пропонується новий вид завдань. Для систематичного використання диференційованих завдань потрібно створити умови, щоб уже в другому семестрі першокласники змогли визначити свої можливості в засвоєнні того чи іншого матеріалу. Щоб учні могли працювати над диференційованими завданнями самостійно, намічаю поступовий перехід від колективної роботи до частково самостійної в рамах одного уроку й системи уроків. Наведу приклад такого переходу в рамках уроку математики. Тема уроку : «Розв’язування задач на збільшення та зменшення числа на декілька одиниць». Всьому класу пропонується задача: Таня намалювала 6 синіх квіточок, а червоних - на 3 більше. Скільки червоних квіточок намалювала Таня? У процесі фронтальної бесіди робимо схему до задачі, розв’язуємо її. Усно робимо перевірку. Другу аналогічну задачу діти записують самостійно після детального розбору умови, розв’язку й запису умови у вигляді схеми. Для повного самостійного розв’язування дітям пропоную задачу на вибір з трьох аналогічних. Під час вивчення складного навчального матеріалу, який потрібно засвоїти дітям на рівні самостійного застосування, використовую прийом багаторазового пояснення з опорою на наочні посібники, роздатковий матеріал, схеми та малюнки до завдань. Для визначення рівня засвоєного матеріалу на уроці використовую планшети, на яких учні записують відповіді 2-3 прикладів і показують мені. Я швидко переглядаю всі роботи й визначаю рівень засвоєння даної теми, тобто одержую зворотню інформацію для диференційованих завдань на наступний урок. Іноді один з учнів, котрий швидко й правильно виконав завдання, на моє прохання переглядає планшети товаришів, коментуючи виконання ними завдання. Часто під час закріплення знань я використовую поетапну диференціацію навчальної діяльності. Та для того, щоб кожен учень тут зміг працювати самостійно, проводжу велику підготовчу роботу з даної теми безпосередньо на цьому уроці. Наприклад, перед закріпленням умінь розв’язування простих задач, ми фронтально повторили розв’язування простих задач на цікавому матеріалі, придумали складену задачу з простих, порівняли їхні умови й розв’язок, колективно розв’язали подібну задачу з підручника. Для активізації мислення використовую гра «Я – вчитель»(цей вид роботи дуже подобається дітям, кожному хочеться спробувати свої сили) , у процесі якої учень у ролі вчителя проводить аналіз задачі. Коментуючи, записали задачу в зошит. Звичайно, навіть після такої підготовчої роботи не можна бути впевненим, що всі добре повторили ці задачі й зможуть самостійно розв’язати подібні. Тому поетапна робота дає можливість тим школярам, котрі вже можуть працювати самостійно, поглибити знання, а іншим – вчитися самостійним шляхом постійного зменшення міри допомоги. На етапі закріплення вмінь і навичок, коли необхідна значна кількість тренувальних вправ різного виду, я постійно поєдную індивідуальну, групову та фронтальну роботу. Використані джерела: 1.Кушнір В.А., Кушнір Г.А., Інноваційні методи навчання математики. Науково-методич- ний посібник , Кіровоград, РВВ КДПУ ім.В. Винниченка, 2008р. 2.Ляшенко О.І., "Диференціація як основоположний принцип шкільного навчання"// "Педагогіка і психологія", №1, 2009р. 3.Святченко О.І.,"Диференціація - умова успіщного навчання"// "Початкова освіта". Методичний порадник, №12, 2007р.

Джерело: http://rozvle.blogspot.com/
Категорія: Запорізький район | Додав: (25.02.2016) | Автор: Москаленко Оксана Миколаївна E
Переглядів: 1239 | Рейтинг: 3.5/29
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
 
 

Вхід на сайт

Пошук

Архів записів


Друзі сайту
 • uCoz Community
 • uCoz Manual
 • ІнтерБрама
 • Кафедра менеджменту
 • Портал інклюзивної освіти
 • Інновації та інноватика

 • Статистика

  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0

   

  Copyright MyCorp © 2024
  Безкоштовний хостинг uCoz